Page 39 - Science For My Students1

Basic HTML Version

Science For My Students
www.abubakrshalaby.com
Grade 8 – Part 2
Page
39
ش
ميضترتو ز ضلعأ لى اضلهلا نضم ةراهضِّصلا صفدنتف ؛ةيضرلأاةرشقلا فيقوق
ةضيناكبرلا ُمضَماا
.
مكضشب ملاوأ ينكابرضلا رض
ةضضضضضضضضبئا لا تازاضضضضضضضض لل يراضضضضضضضضخبلا ا ضضضضضضضضضلا عاضضضضضضضضفترا ببضضضضضضضضترب راضضضضضضضضجفنلاا ا ضضضضضضضضذ ثدضضضضضضضض و زراضضضضضضضضجفنا
تادم يط ُت دق زيناكبرلا دامرلا نم بحت رشن لى يدؤي ام وذو زةراهِّصلا م اد
نلاَيَتو زلايملأا
ةدضعلى مصي دق زمَمحلل
تضقولا صم اهنلاَيَت ةعرت مقت نأ ثبلت ام مث زلايمأ
.
ةضيناكبرلا ُمضَماا مكضشتتو
ايراضخلما اضذرثكأ نضم زلاكضشأ ةدضع ضلع
ةِّيناكبرلا
.
ئالها بار او رامدلا نم مارلابو
ىدضلما لع الهينكابرلا نإف زينكابرلا دحأ راجفنا بقع بيرقلا ىدلما لع ناأشني دق ني للا ينل
ةبوضص دادزضتو زلوهضترلاو باضضلهاو لاضبلجا نوضكتتو ةيضضرلأا ةرشقلا دد ثيح زضرلأا هجو لع ةايحلل ةيربك ةدئاف ديعبلا
كابرلا لت نم برقلاب ةاياا لع بوعشلا صجشي ام وذو ةبكلا
ةعارزلاب ممعلل ين
.
ثضيح نضم اضلهوأ هضلعلو زينكابرضلا رهضشأ نمو
ماع رجفنا ي لا ايلاطيإب سويفوترف ناكرب زارامد اذرثكأو مب زثيداا خيراتلا في اهتاراجفنا ميجترت
70
رمدضيل دلايضلما دضعب
ةضيمدقلا ةينامورلا ةراضاا تينيدم ةليلق تاعات للا في
:
موضينلاويكرذو زييبموضب
.
ضطا دضقو
ينتنيدضلما يناضكبرلا داضمرلا
ماع لا افشتكُي لم امهنأ ةجردل
1745
ينتنيدلما ىدحلإيجرا ا رادلجا نم ءزجفاشتكا دعب
.
مضب زناضكبرلا ا ضذ أدضهيلمو
ماع اذر ر ناك تارم ةدع رجفنا
1044 .
اهناوللأ ماعبت ةيناكبرلا مماا ةرارح تاجرد حضوي لودلجا